Ödeme Emrine İtiraz Dilekçe Örneği

Alacaklı olduğunu iddia eden herkes İlamsız 7 Örnek İcra Takibi yoluyla İcra Müdürlüğü'nce icra takibi başlatabilmekte ve kişilere tebligat göndertebilmektedirler. Bu bakımdan borçlu olmadığını iddia eden herkes yasal süre içinde icra ödeme emrine aşağıda örneği bulunan dilekçe örneği ile birlikte ödeme emrine itiraz edebilecektir.

İzmir İcra Avukatları olarak sadece dava süreçlerinde değil; aynı zamanda dava öncesi icra dosyası takip süreçlerinde hem alacaklı hem de borçlu vekilliği görevini yerine getirmekten memnuniyet duyuyoruz.

İZMİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                            :2021/… Esas

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

EDEN BORÇLU : …….. (TC:…..) Adres: Bayraklı - İZMR

VEKİLİ                            : Av. Berkay ŞAYİR

1593/1 Sokak No: 63 D:32 Hasdemirler İş Merkezi Adalet Mah. Bayraklı - İZMİR

Telefon : 0 507 254 66 93

Mail : berkaysayir@gmail.com

KONU                              : Müvekkilimiz aleyhine başlatılan ve …/…/… tarihinde tebliğ edilen ilamsız ödeme emrine süre içerisinde itirazlarımızın sunumudur.

ALACAKLI                             : ………

AÇIKLAMALAR                     :

Müvekkilimiz …….. aleyhine, Müdürlüğünüzün 2021/… esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatılmıştır. İlamsız ödeme emri müvekkilimize …/…/… tarihinde bizzat tebliğ edilmiştir. Müvekkilimizin alacaklı ………’ a herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Alacaklı tarafından icra takibine konu yapılan borç, müvekkilimizce 3 ay önce alacaklıya ödenmiştir. Bu sebeple alacaklı tarafça başlatılan icra takibine, takip konusu alacağa, faize ve diğer tüm ferilerine itiraz ediyoruz.

Ayrıca alacaklı yanca başlatılan icra takibine dayanak yapılan ve ödeme emrinin ekinde müvekkilimize tebliğ edilen belgedeki imza müvekkilimize ait değildir. İmzaya itirazımızı açık ve kesin bir şekilde bildiriyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere, müvekkilimiz aleyhine alacaklı yanca başlatılan icra takibi sonucu müvekkilimize gönderilen ilamsız ödeme emrine itiraz ediyoruz. Ödeme emrinde belirtilen asıl alacağa, faizine, tüm ferilerine ve ayrıca ödeme emrinin ekinde gönderilen belgede bulunan müvekkilimize ait imzaya itiraz ediyoruz. Söz konusu takibin durdurulmasını ve gerekli diğer işlemlerin yapılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.