Kiracının Tahliyesi Dilekçe Örneği

Aşağıdaki örnekte Kiracının iki haklı ihtar ile tahliyesine ilişkin kiracının tahliyesi dava dilekçe örneği sunulmuştur. İzmir İcra ve Tahliye Avukatları olarak Kiracının kiralanandan tahliyesine ilişkin Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde görülen davalarda profesyonel yardım vermekten memnuniyet duyuyoruz.

İZMİR NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :Ad – Soyad / TC Kimlik No

Adres

DAVACI VEKİLİ : Avukat Berkay ŞAYİR

1593/1 Sokak No: 63 D:32 Hasdemirler İş Merkezi Adalet Mah. Bayraklı – İZMİR

Telefon: 0 507 254 66 93

Mail : berkaysayir@gmail.com

DAVALI :Ad – Soyad / TC Kimlik No

DAVA KONUSU : Kiracının Temerrüdü, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı Kiracı …, mülkiyeti müvekkilim Kiralayan ….’ye ait ve İzmir ili, Bayraklı ilçesi ……….. adresinde bulunan dairede ……… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ……….. TL kira ödemektedir.

2- Davalı ……. ile müvekkilim ………. arasında yapılan kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın 1 ile 5. günleri arasında …….. Bankası ………..şubesinde açılmış bulunan hesaba yatırılması kararlaştırılmıştır. Ancak davalının, ……. yılı …….. ayına ait kira bedelini ödememesi üzerine müvekkilim tarafından ………… tarihinde ………… Noterliğince ihtarname çekilmiş ve buna rağmen davalı Nisan ayına ait kira bedelini ödememiştir.

3- Kiracının bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtara neden olması ve kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşmüş olmasından dolayı iş bu tahliye ve kira bedeli alacağı davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TBK,HMK ve sair mevzuat

DELİLLER :

1-) ……. tarihli kira sözleşmesi,

2-) ……… Noterliğince çekilen ……… ve ………….tarihli ihtarnameler,

3-) Tapu kayıtları,

4-) Tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle; 1-) Kiracının bir kira döneminde iki haklı ihtara neden olması ve bu ihtarla temerrüde düşmüş olması nedenine dayanılarak açılan davamızın KABULÜNE,

2-) Davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine, ödenmemiş kira bedeli olan toplam …………TL’nin TAHSİLİNE,

3-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımla arz ve talep ederim.