İsim Değiştirme Davası


İsim Değiştirme – Soyisim Değiştirme


Bu yazımızda kişilerin vazgeçilmez bir parçası olan ad ve soyadlarının hangi şartlarda değiştirilebileceğini ve düzeltilebileceğini inceleyeceğiz. İzmir avukatları olarak hangi durumlarda dava açılmasının gerekli olduğunu, hangi durumlarda dava açılmaksızın değişiklik talebinde bulunulabileceğini, bu taleplerin nasıl oluşturabileceğini irdeleyeceğiz. İsim Değişikliği ya da Soyisim Değişikliği şeklinde arayışta olan, İsim Değişikliği Avukatı tavsiyesi arayan vatandaşlarımıza ışık olması için bilgi birikimimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Dava Açmadan İsim Değiştirme İmkanı Var Mıdır?

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 2019 yılında eklenen Geçici Madde 11’e göre kişinin ad ve soyadındaki yazım yanlışı, maddi hata veya imla hatası, Kişinin üç yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla değiştirilebilecektir.


Şartları


 • Yazım , imla hatası ya da maddi hata içeren ad ya da soyadın bulunması

 • Genel ahlaka uygun olmaması

 • Toplum tarafından gülünç karşılanması


Nüfus Müdürlüğü İsim Değiştirme


Bu şartlardan en az birini sağlayan vatandaşlar , son üç yıl içinde yerleşim yerinin bulunduğu Nüfus Müdürlüğü’ne İsim değiştirme dilekçesi ile yazılı başvuruda bulunup Ad ve/veya soyadında bulunan maddi hataların düzeltilmesini talep edebilecektir. Bu yöntemde herhangi bir mahkeme kararı aranmayacaktır. Nüfus Müdürlüğü de bir defaya mahsus olmak üzere mahkeme kararı olmak üzere ad ve/veya soyadını değiştirecek/ düzeltecek; ve vereceği karar kesin olacaktır.


Nüfus Müdürlüğü’ne Başvurmak İçin Son Tarih


Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa eşinin ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilecektir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilecektir. Madde metnine göre bu kapsamda Nüfus Müdürlüğü’ne başvurmak için son tarih 06.12.2022’dir. Aksi öngörülmedikçe bu tarihten sonra Nüfus Müdürlüğü’ne düzeltme talepli başvuru mümkün olmayacaktır.


E Devletten İsim Değiştirme

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde E – Devlet hizmetlerine bir yenisini ekleyerek İsim Değiştirme ya da Soyisim Değiştirme işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için “İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması” şeklinde bir sekme yayınladı. Buna göre E-devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra arama butonuna ad – soyad yazıldığında çıkan kısımdan başvuru alınabilmektedir. Fakat başvuru yapabilmek için sisteme mobil imza ya da e imza ile giriş yapılması gerektiğini hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Bu şartlar sağlandıktan sonra artık isim değiştirmee devlet üzerinden yapılabilecektir.


İsim Değiştirme Davası


Türk Medeni Kanunu md. 27’ye göre:Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir. “denilmektedir.


İsim Değiştirme Davası Şartları


 • Haklı sebep

 • Mahkemeye başvuru

 • Nüfus Müdürlüğü tarafından değiştirilemeyecek / düzeltilemeyecek türden bir hata


İsim Değişikliği ve Soyadı Değiştirme Davası İçin Haklı Sebep


Haklı sebep, insandan insana , hatta toplumdan topluma değişebilen organik bir kavramdır. Bu kapsamda kişi, adı ya da soyadıyla ilgili yaşadığı problemi, şahsi yaşantısına uygun olarak açıklamalı ve bunu mahkemeden dürüstlük kuralına uygun olarak talep etmelidir. Örneğin; din değiştiren ya da toplumun belli bir kesimini işaret etmesinden rahatsızlık duyan kişiler için haklı sebebin oluştuğu kabul edilecektir. Burada aranan unsur, kişinin bu addan ya da soyaddan duyduğu rahatsızlıktır.


Örnek olarak;


 • Milli itibarı ya da kültürü zedeleyecek türden isim ya da soyisimler

 • Kişinin itibarını zedeleyecek türden isim ya da soyisimler

 • Özel hayatta ya da iş hayatında kişinin yanlış anlaşılmasına sebep olabilecek türden isim ya da soyisimler

 • Kişinin gündelik hayatında hatta ailesince bile başka bir isim ya da soyisimle tanınması; buna mukabil gerçek isim ya da soyismini sadece resmi başvurularda kullanması (Örneğin; oyuncuların sahne isimleri ile tanınması vb.)

 • Çocuklar için özellikle boşanma sonrasında baba ile iletişimin olmaması, babanın çocukla ilgilenmemesi halinde çocuğun annenin evlilik öncesi soyadını seçmek istemesi)

 • Kişinin din değiştirmesi ya da dini inanca sahip olmaması sonucu dini nitelikli ad ya da soyadını kullanmak istememesi


İsim Değiştirme Davası Kim Tarafından Açılabilir?


İsim değiştirme davası, ismini , soysimini değiştirmek ya da isim ekletmek isteyen kişiler tarafından şahsen açılabilir. Kişilik hakkını doğrudan etkileyen bir dava türü olması nedeniyle bu davanın başkası tarafından açılması mümkün değildir.


İsim Ekletme Davası


Kanun metninden her ne kadar varolan ad ve/veya soyadın değiştirilebileceği ya da düzeltilebileceği sonucu çıksa da var olan isminize yeni bir isim de eklemek mümkündür. Yukarıda belirttiğimiz şartların varlığı halde ikinci bir ad da alınabilir.


Nüfus Müdürlüğü’nce İsmin Düzeltilmesi ile “İsim Değiştirme Davası” Farkı


Nüfus Müdürlüğü, mevcut bir isimde bulunan maddi hataları düzeltmektedir. Yeni bir isim ya da soyisim kararı veremez. Mevcut isim ya da soyismin üzerinde değişiklik yapabilir. Ancak mahkemeler gerektiğinde ismi ya da soyismi kaldırıp bambaşka isim ya da soyisim verme hakkına sahiptir.


Önemle belirtmek gerekir ki maddi hata şeklindeki düzeltmeler için Nüfus Müdürlüğü’ne başvuru etkin bir yoldur. Fakat köklü bir değişiklik ; örneğin Satılmış isimli bir kişinin adını Emre olarak değiştirmesi için dava açma zorunluluğu bulunmaktadır. Yoksa Çoşkun soyadının Coşkun yapılması için Nüfus Müdürlüğü’ne bireysel başvuru daha karlı ve maliyetsizdir.


Soyad Değiştirebilmek Mümkün Müdür?


Kanunda isim olarak bahsedilse de bu davalar soyisimler için de açılabilmektedir. Yerleşik Yargıtay içtihatlarınca da isimde olduğu gibi soyismin değişikliği için de dava açıldığı dosyalar çok fazladır.


Avukatsız İsim Değiştirme Davası


Türk Hukuk yargılamasında herhangi bir özel hukuk davasında avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat bu durum çok yanlış anlaşılmaktadır. Zira hukuk davaları son derece teknik bilgi gerektiren özel bir çalışma alanıdır. Hakimler, savcılar, avukatlar yıllarca edindiği hukuk bilgi birikimini paylaşmaktadır. Herhangi bir hukuk birikimi ya da bilgisi olmayan vatandaşlarımızın, asıl mesleği hukukçuluk olan kişiler olmadan bu davaların altından kalkabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu yüzden kanun her ne kadar hak tanısada işin sorunsuz yürümesi için vatandaşlarımızın bu tür davalarda özellikle İzmir İsim Değiştirme Davaları bakımından avukat yardımından faydalanmasını tavsiye ediyoruz.


18 YAltı İsim Değişikliği

İsim değiştirme davası, çocuk ve bebekler açısından da yukarıdaki şartlara tabidir. Tek fark bu davalar, velileri aracılığı ile açılabilir. Yeni doğan bebeğin isim değiştirme davası da aynı usullere tabidir. 18 yaşından küçük olup ayırt etme gücüne sahip çocuklar, velileri olmadan isim değiştirme davası açabilir. Hakim duruma göre vasi atanmasına karar verebilir. Fakat sonuç olarak 18 yaşından küçüklerin isim değiştirme davası açmaları önünde bir engel bulunmamaktadır.


İsim DeğiştirmeDavası Çekişmeli Mi ?


İsim değiştirme davaları, HMK'nun 382/2-a-2 maddesinde çekişmesiz yargı işlerinden sayılmıştır. Yani husumetsiz olup husumet Nüfus Müdürlüğü’ne yöneltilecektir.


İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?


İsim değiştirme davası, tanıkların ilk celsede dinletilmesi durumunda tek celsede sona eren davalardandır. Dava dilekçesi verildikten sonra mahkemenin vereceği duruma gününe göre süre değişebilir. Bu süre ortalama 3-6 aydır.


İsim Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılır?


Yetkili Mahkeme


İsim Değiştirme Davası, kişinin son yerleşim yerindeki mahkemelerde açılabilir. Bu kesin yetki kuralıdır.


Görevli Mahkeme


Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği İsim Değiştirme Davası, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde açılabilir.

İsim Değiştirme Davasının Süresi Var Mıdır?

Dava açma süresi kanunda öngörülmemiştir. Kişi istediği zaman bu davayı açabilecektir.


İsim Değiştirmek İçin Yapılması Gerekenler


Peki ama isim değişikliği için ne yapmak lazım?


İsim Değiştirme Davası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?


İsim değiştirme davası avukatla açılacaksa vekaletnamenin özel yetki içermesi ve dava dilekçesinin ekine sunulması gereklidir. Bunun dışında başkaca bir evraka ihtiyaç yoktur. Kişi, ismi ya da soyismi ile yaşadığı problemi kanıtlayacak her türlü delili mahkemeye sunabilir; buna engel olan bir durum yoktur. Fakat bu tür yargılamaların temel çıkış noktası toplumda ve kişide yarattığı izlenim olduğu için en önemli delil tanık beyanlarıdır.


İsim Değiştirme Dava Dilekçesi Nereye Verilir?


İsim Değiştirme Dava Dilekçesi, kişinin son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemeleri ön bürosuna verilir.


İsim Değiştirme Ücreti


İsim değiştirmek ne kadara mal olur? Müvekkil adaylarımızın en çok merak ettiği konulardan biri budur. Buna ilişkin cevabı mahkeme masrafları ve avukat ücreti olarak ayırmakta fayda görüyoruz.


İsim Değiştirme Davası Mahkeme Masrafları


Harçlar dahil olmak üzere mahkemenin talep ettiği gider avansı miktarının 2021 yılı için toplamda 500,0-TL civarında olduğunu belirtebiliriz.


İsim Değiştirme Davası Avukat Ücreti


İsim değiştirmeavukatı izmir arayışındaki vatandaşlarımız, eğer avukat hizmetinden faydalanacaksa buna ilişkin ücret bilgisini avukattan bizzat almalıdır. İsim değiştirme davası avukat ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde yazan asgari bedellerin altına düşmemek kaydıyla 3.000,00-TL ile 5.000,00-TL arasında talep edilmektedir.


İsim ve Soyadı Değiştirme Kararına İtiraz Edilmesi


Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesine göre isim değişikliği kararından zarar gördüğünü iddia eden kişiler, değişikliği öğrendikten sonra 1 yıl içinde isim ve soyisim değişikliği kararının kaldırılması için dava açabilir.


İsim Değiştirmenin Hukuki Sonucu


Erkeğin soyadının değişmesi halinde evli ise eşinin ve çocukları varsa 18 yaşından küçük çocuklarının da soyadları , herhangi başkaca bir başvuruya gerek kalmaksızın değişecektir.


İsim değiştirme davası kabul edildiğinde mahkeme değişikliği yerel veya ulusal bir gazetede ilan ettirir ve nüfus kayıtlarında gerekli değişikliğin yapılması için mahkeme kararını nüfus müdürlüğüne bildirecektir.


Eğer İsim değiştirme ya da isim ekleme gibi konularda dava açma niyetindeyseniz alanında uzman İzmir İsim Değiştirme Avukatı yardımı almanız hayati önemdedir. Dava süreçleri metin halinde anlatıldığında basit ve kolaylıkla kaldırılabilir süreçler gibi gözükse de yargı faaliyetleri her aşamasında özenle dikkat gerektiren son derece hassas konulardır. En ufak bir yanlışlığın telafisinin olmayacağı durumların doğmaması için isim değiştirme davasında profesyonel yardım almanızı öneririz.


İsim Değişikliği Dava DilekçesiİZMİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NEDAVACI : ...................


VEKİLİ : Avukat Berkay ŞAYİR
1593/1 Sokak No:63 D:32 Hasdemirler İş Merkezi, 35530 Bayraklı/İzmir


DAVALI : Bayraklı Nüfus Müdürlüğü


KONU : İsim Değiştirilmesi hakkında


AÇIKLAMALAR :


1-Müvekkil ......., .İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Adalet Mahallesi, 01 Cilt No, 02 Sayfa No ve 03 Kütük Sıra Noda nüfusa kayıtlıdır. Müvekkilin doğum tarihi ....... dir.


2-Müvekkile doğduğunda dedesi tarafından ....... adı takılmış, ancak nüfus müdürlüğünde kimlik çıkartılırken yanlışlıkla ....... olarak kaydedilmiştir.


3-Müvekkil, çevresinde ....... ismi ile anılmaktadır. Arkadaşları, nişanlısı herkes bu ismi bilmektedir. Gerçek hayatta kullandığı ismin kimliğinde farklı olması müvekkilimizi zor durumda bırakmaktadır. Zaten yanlışlıkla yazıldığı açıkça belli olan .............. isminin nüfusta ......... olarak değiştirilmesine karar verilmesini istemekteyiz.


YASAL NEDENLER : MK. ve ilgili Mevzuat


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Kaydı, Tanık Beyanları, yasal her türlü delil


SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenler ile, müvekkilin nüfus kaydına yanlışlıkla ....... olarak geçirilen isminin olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep ederiz.
DAVACI VEKİLİ

23.09.2021